Ugo Della Giovanna

N. 27/03/1944
† 27/04/2019
Ghisalba (Bergamo)